Etiske regler

Bemærk at nedenstående oplysninger om de nævnte dagsommerfugle pr. 1.3.2021 er overtrumfet af se bilag 1 i Artsfredningsbekendtgørelsen.


En central og væsentlig del af entomologers aktiviteter udgøres af indsamling og andre undersøgelser i naturen. Derfor er det vigtigt, at disse aktiviteter dyrkes på en måde, som kan forstås og betragtes med velvilje af såvel de øvrige naturbeskyttelsesorganisationer som af den øvrige offentlighed. Af den grund er det magtpåliggende, at medlemmerne af de foreninger, der er tilsluttet de danske entomologiske foreninger overholder nedenstående retningslinier:

Indsamling af lokale og sjældne insekter

 1. Følgende insektarter er fredet i Danmark
  1. Sommerfuglene *
   • Lycaena dispar (stor ildfugl),
   • Maculinea arion (sortplettet blåfugl),
   • Parnassius mnemosyne (mnemosyne),
   • Coenonympha hero (herorandøje),
   • Eurodryas aurinia (hedepletvinge),
  2. billerne
   • Dytiscus latissimus (bred vandkalv),
   • Graphoderus bilineatus (lys skivevandkalv),
   • Osmoderma eremita (eremit),
   • Lucanus cervus (eghjort) og guldsmedene
   • aeshna viridis (grøn mosaikguldsmed),
   • Ophiogomphus cecilia (grøn kølleguldsmed),
   • Leucorrhinia pectoralis (stor kærguldsmed).
 2. Desuden omfatter bekendtgørelsen regler imod bl.a. opbevaring, transport og konservering af andre insektarter, der er på Bern-konventionens bilag 2 eller EF-habitatdirektivets bilag 4 *). Blandt disse har følgende været påvist i eller nær Danmark:
 3. På fredede arealer skal fredningsbestemmelserne for området overholdes. Sådanne bestemmelser kan blandt andet omfatte konkrete lokalitetsbestemte artsfredninger enten af nærmere bestemte arter eller af truede og sjældne arter generelt.
 4. Enkelte arter kan være omfattet af de såkaldte "frivillige populationsbeskyttelser", der er begrænsninger i den indsamling, en række arter kan udsættes for af entomologerne. Disse restriktioner meddeles gennem de entomologiske foreningerne og EFU (Entomologisk Fagudvalg) jævnfør tidligere indgået aftale med Skov- og Naturstyrelsen. De til enhver tid gældende populationsbeskyttelser kan læses på foreningernes hjemmesider, i "Fund af Storsommerfugle i Danmark", der udgives hvert år, eller oplyses ved henvendelse til en af de danske entomologiske foreninger.
 5. Hvis man i sin færden i naturen opdager - sikkert eller sandsynligt - en ynglende bestand af en art, som ikke har en eller flere nuværende danske ynglende bestande, skal man - når man indsamler belæg for bestandens eksistens - udvise størst mulig hensynsfuldhed overfor den formodede population og dens levested. Denne hensynsfuldhed skal udvises overfor alle stadier og levestedet med det formål at give arten de bedst mulige betingelser for at udvikle en livskraftig population på stedet.
 6. Lokale eller sparsomt forekommende arter samt arter, hvis larver lever iøjnefaldende på let kendelige planter, og som derfor må anses for at være særligt sårbare, bør indsamles skånsomt og bør skånes helt i de år, hvor bestanden er fåtallig.
 7. Ved eftersøgning af lokale arter bør samleren søge disse på nye steder, frem for at indsamle eksemplarer på velkendte lokaliteter.
 8. Ved indsamling af larver må der ikke hjemtages flere eksemplarer, end der kan skaffes foder til, og overskydende, klækkede eksemplarer bør kun udsættes efter en nøje vurdering af lokalitetens bæreevne. I tilfælde af udsætning skal dette ske på den lokalitet, hvor indsamlingen foregik.
 9. Det anses for uetisk og unødvendigt at indsamle større antal af individer af samme art på samme lokalitet inden for en kort periode. Hvad større antal er afhænger af hvilken insektgruppe, der er tale om, og de forskellige indsamlingsmetoder, der knytter sig til de enkelte insektgrupper. For den mest indsamlede insektgruppe - sommerfuglene - forstås ved større antal serier på mere end ca. 10 eksemplarer.

Almindelige regler om indsamling

 1. Før indsamling bør det undersøges, om det er nødvendigt at indhente tilladelse fra ejeren eller myndigheder til at samle og færdes i det pågældende område.
 2. Overhold altid de foreliggende regler og tilladelser om færdsel og indsamling i området. Generelt gældende er Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1314 af 20. november 2006 *) med regler for offentlighedens adgang til naturen.
 3. Tag hensyn til andres naturinteresser og til ynglende fugle. Skån vegetationen, ikke mindst lokale eller sjældne planter.
 4. Entomologer, der arbejder i stubbe eller henfaldende træ, bør efter at have afsluttet deres undersøgelser lægge løsnet bark og dødt ved på plads.
 5. Sten, stammer og grene, som er blevet flyttet, bør altid lægges tilbage i deres oprindelige stilling.
 6. Mos, vandplanter, høbunker, kompostbunker og andet, som er blevet undersøgt for insekter, bør ligeledes lægges tilbage på deres oprindelige plads eller på anden vis bringes i orden efter en undersøgelse.
 7. Grene og kviste af træer og buske, inden i hvilke der lever insekter, bør i forbindelse med indsamling afskæres med rosensaks, sav eller lignende og ikke brækkes af.
 8. Ved enhver form for indsamling: sørg for at efterlade biotopen i en sådan tilstand, at arten/arterne har en fremtid på stedet og fortsat kan overleve der.
 9. Fangstudstyr, herunder lamper, skal placeres på en måde, der ikke generer naboer eller trafikken.
 10. Fælder til almindelige indsamlingsformål kan omfatte lys-, sukkerloknings- og andre fældetyper, som fanger insekterne levende. For natsommerfuglenes vedkommende kan dette f.eks. være en lysfælde fyldt med æggebakker. Hvis fælden blot står i skyggen i dagtimerne, vil dyrene i reglen sidde roligt hele dagen og kan let undersøges. Fangede dyr, som ikke anvendes, bør efter undersøgelsen sættes ud på et sted, hvor de kan skjule sig, f.eks. i skygge under buske eller i højt græs. For andre insektgruppers vedkommende kan det i visse tilfælde være nødvendigt med fældetyper som vinduesfælder, faldfælder og andre fældetyper, hvor insekterne aflives.
 11. Indsamling af natsommerfugle ved hjælp af udendørs lysfælder, der er indrettet, så insekterne dræbes ved fangsten, må ikke finde sted. Dette gælder dog ikke for offentlige myndigheders og -institutioners fangst af insekter, når dette sker til videnskabelige formål eller i undersøgelsesøjemed, eller hvis Skov- og Naturstyrelsen har givet tilladelse til fangsten (jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 901 af 11. juli 2007 - Fredningsbekendtgørelsen *)). De entomologiske foreninger har tilsluttet sig, at denne form for indsamlingsvirksomhed kun kan finde sted som led i et nøjere beskrevet undersøgelsesprojekt forestået af Zoologisk Museum (København), hvor registrering af arterne indsendes til Zoologisk Museum. Indsamling af natsommerfugle ved hjælp af udendørs lysfælder med dræbende gift falder således udenfor almindelig insektsamlervirksomhed, men kan benyttes også af amatører i forbindelse med projekter som ovenfor nævnt. Dispensation fra Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 901 *) søges for en sæson af gangen skriftligt til Skov og Naturstyrelsen c/o Entomologisk Afdeling, Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 Ø. Skal der gives dispensation, skal ansøgningen fremsendes senest 1. maj det pågældende år. Der stilles en række krav om indrapportering af fangster fra fælderne. Disse oplyses ved henvendelse til en af de danske entomologiske foreninger eller til Zoologisk Museum.
 12. De danske entomologiske foreninger er enige om, at indsamling af insekter i Danmark eller i udlandet med salg for øje ikke er foreneligt med god insektsamlerskik.
 13. De danske entomologiske foreninger er enige om, at personer, der bevidst groft tilsidesætter en eller flere af ovennævnte retningslinier, skal retvises, og såfremt dette ikke fører til det ønskede resultat, vil pågældende blive udelukket fra medlemskab af enhver af de danske entomologiske foreninger.

*) De nævnte bekendtgørelser m.v. er de gældende dokumenter pr. september 2011.

De etiske regler er gennemgået og justeret på de danske entomologiske foreningers fælles møde den 10. september 2011