Vigtigt nyt om fredning af dagsommerfugle

Den 21. september 2017 offentliggjorde Naturstyrelsen på deres hjemmeside, at det ikke længere er tilladt at samle rødlistede dagsommerfugle på Naturstyrelsens arealer, samt at en overtrædelse vil blive anmeldt til Politiet.
Efterfølgende har Den Danske Naturfond meddelt tilsvarende for deres arealer.
Desuden meddelte man, at Naturstyrelsen kan give tilladelse til indsamling af natsommerfugle, men kun hvis det indgår i et videnskabeligt forskningsprojekt. ”Natsommerfugle” blev dog hurtigt ændret til ”dagsommerfugle”.
Hverken de entomologiske foreninger eller de naturhistoriske museer har modtaget nogen form for orientering eller information om dette udspil, så vi ved ikke andet, end hvad der skrives på Naturstyrelsens webside.

Forbuddet, som er rent administrativt, begrundes med adgangsbekendtgørelsens § 28, stk. 1, nr. 6. Paragraffen har været der siden 1992, men først nu mener Naturstyrelsen åbenbart, at formuleringen kan fortolkes som et generelt forbud mod indsamling af insekter.

Bekendtgørelsens § 28 siger:
På strandbredder, andre kyststrækninger, klitfredede arealer, i skove, på udyrkede arealer og på veje og stier i det åbne land er ikke tilladt følgende:

 1. Fiske i søer, damme og vandløb.
 2. Beskadige træer og buske.
 3. Beskadige eller fjerne skoveffekter, herunder brænde og kvas.
 4. Tage grene af træer og buske samt omhugge, opgrave eller oprykke træer, buske eller anden vegetation. I skove, der ejes af staten, kommuner, Folkekirken eller offentlige stiftelser, er det dog tilladt at skære eller klippe kviste af løvtræer, der er over 10 m høje.
 5. Foretage erhvervsmæssig indsamling af nødder, bær, svampe, frø og kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav m.v. Indsamling i begrænset omfang til privat brug er tilladt. Kogler må dog kun tages fra skovbunden. Grene og kviste må ikke indsamles i bevoksninger, hvor der oparbejdes pyntegrønt.
 6. Skræmme eller på anden måde forulempe dyrene eller beskadige huler og reder, yngel og æg.
 7. Drive handel.
 8. Opstille telte og lign.
 9. Udvise støjende adfærd, herunder benytte radioer og andre musikapparater, højtalere, musikinstrumenter o. lign. på støjende måde.
 10. Benytte metaldetektorer m.v., projektører eller andet stærkt lys.
 11. Klatre med brug af sikringsudstyr eller andre hjælpemidler.

Eftersom adgangsbekendtgørelsen ikke omtaler hverken dagsommerfugle eller insekter i det hele taget, kan Naturstyrelsens udspil kun tolkes som, at al indsamling af insekter på styrelsens arealer er forbudt, men at man kun agter at håndhæve forbuddet for de rødlistede dagsommerfugle.

Listen på Naturstyrelsens hjemmeside omfatter 37 dagsommerfuglearter, hvoraf de fleste er kategoriseret som truede i følge rødlistevurderingen fra 2003. Dog er to arter, ilia (Apatura ilia) og spejlbredpande (Heteropterus morpheus), medtaget, selvom de ikke er på rødlisten (se den komplette artsliste på Naturstyrelsens hjemmeside).

Kun ganske få af vores medlemmer samler dagsommerfugle, men det er bekymrende med den mistænkeliggørelse, der derved skabes i forhold til generelt at bevæge sig med net i naturen og til indsamling af insekter i det hele taget.

Lepidopterologisk Forening og de øvrige entomologiske foreninger har for mange år siden vedtaget og gentagne gange meddelt, at det ikke er acceptabelt at indsamle af truede populationer af insekter. Et forbud mod indsamling alene sikrer dog ikke de truede arters overlevelse. Vi havde hellere set en reel og saglig begrundet fredning af et antal relevante arter gennem artsfredningsbekendtgørelsen, ledsaget af seriøse handleplaner, frem for dette højst uklare udspil.

Bestyrelsen i Lepidopterologisk Forening forventer selvfølgelig, at vores medlemmer både sætter sig ind i og efterlever Naturstyrelsens forbud.