Velkommen til Lepidopterologisk Forening
Welcome to Lepidopterological Society, Denmark

Lærkehaven 3, DK - 2980 Kokkedal, tlf. +45 - 29 61 15 77, Denmark

Formand / President: Christian Videnkjær

Nye tilføjelser / New items 9/1 - 2021

Mødeprogram. Her finder du omtale af foreningens aktuelle møder. Generalforsamlingen afholdes som virtuelt møde d. 28.januar. Bemærk: Fysiske møder er indtil videre aflyst, men hold dig orienteret på mødesiden. Vi anbefaler, at du som medlem tilmelder dig til foreningens mødehusker, oplys dit fulde navn og emailadresse.

Faktablade for truede danske dagsommerfugle - nyt redskab til naturforvaltere. Lepidopterologisk Forening udarbejder yderligere 24 faktablade for truede danske dagsommerfugle, så 35 arter vil være omtalt. Projektet støttes af AAGE V. JENSEN NATURFOND. Læs mere.

Vigtig information: Miljøstyrelsen har sendt en revideret fredningsbekendtgørelse i høring med høringsfrist d. 5.6.2020. Udkastet til bekendtgørelsen samt bilag kan findes her på Høringsportalen. Desuden kan baggrundsmaterialet i form af to notater fra DCE Aarhus Universitet hentes her, "Status danske sommerfugle" og "Indsamlingsforbud for danske dagsommerfugle". Endelig kan vi henvise til Miljøstyrelsens webside, hvor bekendtgørelsen fejlagtigt fremstår som allerede værende trådt i kraft. Vi vil stærkt anbefale alle at læse de omtalte dokumenter. Der kan nemt findes yderligere oplysninger på nettet.
Tilføjelse 1.11.2020: Status for bekendtgørelsen er ukendt, der er endnu ikke udstedt en revideret fredningsbekendtgørelse

Aktuelt: Vores tre grå efterårsmålere - Epirrita-arterne - som lige nu er almindelige i vores skove og haver, er altid svære at bestemme. Både i felten og hvis man tager dem med hjem til nærmere undersøgelse. Bjarne Skule har udarbejdet et ark med hjælp til bestemmelse af de tre arter, så vi kan få flere sikre fund ind i Bugbase. Arket er en PDF, som nemt kan udskrives og gemmes.

DDpN - Guide til Danmarks dagsommerfugle på nettet. Artsbeskrivelser, billeder med mulighed for sammenligning, prikkort, flyvetid o.m.a.

Folder om danske sommerfugle og DVD om at interessere sig for sommerfugle. For alle, der vil vide mere eller interessere sig nærmere for sommerfuglene i den danske natur.

Sommerfuglelitteratur. Oversigt over nyttige bøger med kommentarer og en "rating".

Fortegnelse over Hvideruslands sommerfugle - Checklist of Lepidoptera recorded from Belarus af Alexandr Pisanenko, Giedrius Svitra & Vladimir Piskunov. Udgivet af Lepidopterologisk Forening.

Den faunistiske udvikling for udvalgte storsommerfugle 1995-2015 af M. Kavin. En analyse af 160 natsommerfugles frem- og tilbagegang i Danmark.

Fortegnelsen over danske sommerfugle 2013. Find noter og litteratur til de tidligere kataloger. Search the latest Danish catalogue with notes and references.

Bugbase - foreningernes insektdatabase.  Anmodning om adgangskode og brugernavn adgang kræver medlemsskab af en af de danske entomologiske foreninger.

Facebook. Lepidopterologisk Forening er på Facebook. Besøg siden og giv dit besyv med eller skriv et indlæg.

Opfordring til handling for de truede dagsommerfugle. Flere af vore stærkt truede dagsommerfugle lever på steder, hvor det er svært at hjælpe arterne. De entomologiske foreningers henvendelse til Naturstyrelsen maj 2016 med tanker og udspil til, hvordan en hjælp kan igangsættes

Populationsbeskyttelser af insekter. Foreningernes aftale gældende fra 14/3-2017. Omfatter arterne ilia (Apatura ilia), sortbrun blåfugl (Aricia artaxerxes), sortplettet bredpande (Carterocephalus silvicola), spejlbredpande (Heteropterus morpheus), rødlig perlemorsommerfugl (Boloria euphrosyne), svalehale (Papilio machaon), grå perikonugle (Chloantha hyperici), bombarderbille (Brachinus crepitans) og månetorbist (Copris lunaris).

Vigtigt om fredning af dagsommerfugle. Naturstyrelsens udmelding om emnet.


Søg på lepidoptera.dk 

Diverse artikler og information- miscellaneous articles and information

I vinteren 2020 rundede de entomologiske foreningers database Bugbase 1,5 million observationer af hovedsagelig sommerfugle. Der er derfor en god anledning til at se på, hvad man bl.a. kan få ud af databasens mange oplysninger.
Gennem efteråret og vinteren 2017-18 har Michael Kavin abejdet på at analysere frem- og tilbagegang for ca. 160 arter storsommerfugle, læs mere om rapporten, og hvordan den bestilles.
Derudover har vi udarbejdet et program, som kan illustrere antal arter fordelt på UTM kvadrater på forskellig måde, bl.a. i forhold til Rødlisten. Man skal være opmærksom på, at kortene er helt rå og ufortolket data, som man skal være forsigtig med at læse for kategorisk, men alligevel siger kortene en del om forandringer i hyppighed og geografisk fordeling af arterne.
Du kan se mere, og prøve dig frem med forskellige kombinationer på siden her. Læs vejledningen først!

Dokumenter med beskrivelse af arterne i småsommerfuglegrupperne Pammene, Cydia, Cochylini, Lobesiini, Endotheniini, Olethreutini samt flere. 10.4.2020 er 7 nye oversigter tilføjet
Biologi, udbredelse og samlertips, samlet og forfattet af Eivind Palm. Download som PDF.

Slåning af grøftekanter. Fyns Amt igangsatte i 1987 en undersøgelse af effekten fra 2 forskellige slåningspraksis på vejkantens planter. Da denne vigtige rapport ikke er tilgængelig andre steder, bringes den her efter aftale med tidl. Fyns Amt.

Vidste du det? Mange overraskende fakta om sommerfugle.

De danske (og europæiske) græsugler, slægten Mythimna. Slides fra Bjarne Skules foredrag i foreningen d. 25/11-2010.

Resultater af lysfældefangst i Danmark 1994-2006. Report with analysis of moth trapping in Denmark 1994-2006

Den dagaktive sommerfugl blodplet, Tyria jacobaeae har bredt sig meget i Danmark siden år 2000

Heliothis arter i Skandinavien.

Fremstilling af sukkerlokningssnore / How to make sugar ropes.

Indlæg vedr. indsamling af insekter.

BEK nr 1466 af 06/12/2018: Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt.


Om vores websider
Vores hjemmesider opdateres jævnligt og bringer fx uddrag af udvalgte artikler fra vores blad Lepidoptera, nyheder om emner vedrørende sommerfugle i alle aspekter, udbredelseskort og mange andre oplysninger. Al information på vore sider er kvalitetssikret, således at vi så vidt muligt  kan stå inde for oplysningerne. Bemærk dog at observationer på den offentlige rapportside alene er observatørernes eget ansvar.
Disse sider kan referes som: Lepidopterologisk Forening, København: www.lepidoptera.dk, besøgt: dato.

Om foreningens privatlivspolitik

About these pages
Our homepages will present extracts from our paper Lepidoptera in Danish and/or English and will be regularly updated. We will currently add actual information on any aspect on Lepidoptera of Denmark as f.i. distribution maps, new events and nature conservation. You will also find latest observations. Note that all information on these pages is evaluated to secure best possible reliability, however observations on the report page is exclusively reporters responsibility. These pages can be referred as: Lepidopterologisk Forening, Copenhagen: www.lepidoptera.dk, visited date

(c) Lepidopterologisk Forening. Text may be quoted with proper reference. Figures may only be used after written permission by the society/author. Contact editor P. Stadel Nielsen.
These pages are maintained by P. Stadel Nielsen.